BERGKUNSTNETTVERKET

Bergkunstnettverket er ett av de faglige museumsnettverk for ulike tema som ble igangsatt som en del av den nasjonale museumsreformen (2001 – 2008) og som koordineres av Norsk kulturråd (tidl. ABM-utvikling). I dag (sommer 2014) er det 22 slike nettverk.
 
Ansvarlig museum: Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (VAM).
VAM har nettverkets sekretariat, og har stilt til rådighet 1/3 stilling for sekretariatsfunksjonen.
 
Bergkunstnettverket ble etablert på et møte i Alta 8. oktober 2007 med 21 deltagere fra 11 museer, fylkeskommuner, Riksantikvaren og andre instanser fra Lista i sør til Porsanger i nord. 

Nettverkets mål og strategi
Nettverkets formål er å samle bergkunstmiljøet på tvers av sektorene og departementstilhørighet og gjennom prosjekter og annet samarbeid skape ny kunnskap om bergkunst som kilde til opplevelse i aktiviteter som kombinerer bevaring, forskning og formidling. Nettverket vil gå nye veier, men vil bygge på resultatene til det nasjonale ”Bergkunstprosjektet 1996-2005” og utfylle Riksantikvarens arbeid på dette området. 
 
Formålet for Bergkunstnettverket
- Være arena for utforming av prosjekter knyttet til formidling av forskning,
grunnforskning og dokumentasjon, skjøtsel og metoder for formidling av bergkunst.
- Være en arena for alle fagpersoner og -miljøer som arbeider med bergkunst og
utvikle et varig nettverk mellom forskning, forvaltning og kulturhistoriske museer.
- Bidra til økt oppmerksomhet om bergkunst.
- Bidra til økt ressurstilgang ved å finne nye finansieringskilder.
- Prøve ut metoder for dokumentasjon, skjøtsel, analyse og formidling.
- Prøve ut metoder for universell utforming.
 
Bergkunstmiljøet er lite og man har tidligere i stor grad jobbet enten med forskning, bevaring eller formidling, og i det daglige stort sett innenfor vertsinstitusjonens geografiske arbeidsområde enten det var en landsdel, et fylke eller en kommune. Mange ansatte på museer og i fylkeskommuner har bergkunst som ett av mange arbeidsområder. I nettverket forsøker vi å samordne miljøene og styrke formidlingsarbeidet. 
 
Gjennom nettverket vil vi bidra til kompetanseheving, effektivising av arbeidet, bedring av ressurstilgangen og synliggjøring av resultater. 
Nettverket har ønsket å være prosjektorientert og oppnå synlige resultater som kan være nyttige for hele fagmiljøet og for publikum. Vi har tatt sikte på å arbeide med konkrete prosjekter og arrangere et årlig seminar i tilknytning til disse. Erfaringer har vist at det er nødvendig og ønskelig å holde et nasjonalt seminar som kan samle miljøet og holde kontinuitet i samarbeidet.
 
Bergkunstnettverket vil samarbeide internasjonalt med de andre nordiske land (som i 2010) og internasjonale bergkunstprosjekter. Vi vil for eksempel forsøke å samordne planene om en bergkunstreisefører for Norge med Europarådets prosjekt ”C.A.R.P” som gjelder produksjon av en reisefører til bergkunst i hele Europa (en av flere ”European Cultural Routes”). En av C.A.R.P. lederne deltok nettverkets workshop i 2011. 
 
Nettverket vil medvirke til utarbeiding av nasjonale programmer for formidling og forskning for bergkunst. 
 
Nettverket vil spre resultater til andre institusjoner og personer gjennom utgivelse av skrifter og publisering på nettet.
  
Nettverkets arbeidsutvalg
- Helle Vangen Stuedal, Stiklestad nasjonale kultursenter og Bergkunstmuseet – 
  Det magiske berget. 
- Trond Lødøen, Bergen Museum, Universitetet i Bergen 
- Yvonne Fernmar Willumsen, Vest-Agder fylkeskommune
- Hans Christian Søborg, VAM (sekretær)
 
Eva Walderhaug fra Riksantikvaren (ansvarlig for Bevaringsprogrammet for bergkunst) deltok på utvalgets møter i perioden september 2010 – november 2012.
 
Det har vært meningen at arbeidsutvalget medlemmer skulle representere ulike landsdeler og både formidling v/kulturhistoriske museer, forskning på universiteter og forvaltningen hos RA, Sametinget og fylkeskommune.
 
Finansiering
Nettverket har ikke mottatt driftstilskudd fra andre instanser enn VAM og de andre instanser representert i arbeidsutvalget. Men nettverket mottok følgende tilskudd til samarbeidstiltak fra eksterne instanser: 
2010: 210 000 kr (RA: 125 000 kr, ABM-utvikling 50 000 kr, og Alta kommune 35 000 kr).
2011: 110 000 kr (60 000 kr fra Riksantikvaren og 50 000 fra Norsk kulturråd).
2012: 100 000 kr (65 000 fra Riksantikvaren, 35 000 fra Norsk kulturråd).
2013: 90 000 kr   (fra Norsk kulturråd, 50 000 kr til seminar og 40 000 til prosjekt).
2014: 40 000 kr   (til seminar fra Norsk kulturråd).        
 
Nettverkets deltagere
Nettverket er åpent for alle institusjoner og fagpersoner som arbeider eller vil arbeide med bergkunst. 
 
Nettverket utmerker seg ved samarbeid mellom både museene under Kulturdepartementet og universitetsmuseene under Kunnskapsdepartementet og mellom kulturminnevernet under Miljøverndepartementet og museumssektoren. 
 
Nettverket har ikke formelle medlemskapsavtaler. De som deltar på nettverkets møter, seminarer og/eller er med på nettverkets prosjektarbeid oppfattes som medlemmer. 
 
Seminarer og workshop
”Bergkunst 2010”: ”Fersk forskning, nye turister, gammel bergkunst”.
Seminaret 25.-27. mai 2010 i Alta hadde 55 deltagere fra 30 institusjoner (derav 4 svenske og danske). Det ble holdt nitten innlegg om nyere forskning, forvaltning og formidling av bergkunst. En rapport med 16 artikler ble publisert som BERGKUNST nr. 1. Alta 2011 (152 sider).
 
”Veier til Norges bergkunst – Kunsten å presentere bergkunst for publikum”
Seminar-workshop i Kristiansand 2. november 2011 med 36 deltagere fra 25 ulike institusjoner (derav to fra Spania og Portugal). Syv innlegg og en workshop i forbindelse med planer om å utgi til tilrettelagte bergkunstlokaliteter i Norge.
 
”Bergkunstens landskap i forskning, forvaltning og formidling”.
18.-19.oktober 2012 i Oslo med 44 deltagere fra 29 institusjoner,  derav tre deltagere fra tre svenske institusjoner. Det ble holdt sytten innlegg.
 
Museer som var representert på årsseminaret, ”Fersk forskning, nye turister, gammel bergkunst” 25.-27. mai 2010
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Bergkunstmuseet - Det magiske berget Bergen Museum, Universitetet i Bergen 
Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger
Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Vest-Agder Museum
Hringariki, Veien Kulturminnepark
Nordkappmuseet, Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark.
 
Institusjoner/miljøer utenfor museumssektoren som deltok på årsseminaret i 2010
Riksantikvaren 
Kulturminnevernavdelingen, Sametinget
Alta kommune
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune Byantikvaren i Oslo
Akershus fylkeskommune
Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
 
Institusjoner/museer fra andre land i Skandinavia som deltok på årsseminaret i 2010
SHFA, Institutionen för Historiska studier, Gøteborgs universitet
Nationalmuseet, København
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 
Museer på nettverkets workshop-seminar i Kristiansand 2. november 2011
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS 
(i arbeidsutvalget).
Norsk fiskeværsmuseum på Å i Lofoten
Stiklestad Nasjonale Kultursenter- Bergkunstmuseet - Det magiske berget (i arbeidsutvalget)
Universitetsmuseet i Bergen (i arbeidsutvalget)
Universitetsmuseet i Tromsø
Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger
Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Vest-Agder Museum
 
Institusjoner/miljøer utenfor museumssektoren som deltok på årsseminaret i 2011
BI-Handelshøyskolen, Oslo
Kg-conservation, Tromsø
Riksantikvaren (i arbeidsutvalget)
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Flora kommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune 
Telemark fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Byantikvaren i Oslo
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
 
Institusjoner/museer fra utlandet som deltok på årsseminaret i 2011
C.A.R.P., Santander, Spania/Europarådets prosjekt for en veiviser til Europas bergkunst
Museu de Arte Pré-Historica de Macão, Portugal
 
Museer som var representert på årsseminaret 18. – 19. oktober 2012 i Oslo 
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter- Bergkunstmuseet - Det magiske berget 
Universitetsmuseet i Bergen 
Universitetsmuseet i Stavanger
Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Midt-Troms Museum
Randsfjordmuseene
 
Institusjoner/miljøer utenfor museumssektoren som deltok på årsseminaret i 2012
Ark-Foto, Oslo
Aqua Lofoten Coast Adventure
Riksantikvaren 
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune 
Telemark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune 
Byantikvaren i Oslo
Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
  
Institusjoner/museer fra andre land i Skandinavia som deltok på årsseminaret i 2012
SHFA, Institutionen för Historiska studier, Gøteborgs universitet
Litobiome AB
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
 
Publikasjoner
Trond K. Lødøen, Helle Vangen Stuedal og Hans Christian Søborg (red.)
”Fersk forskning, nye turisme, gammel bergkunst
Rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010”.
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums skriftserie BERGKUNST NR. 1.
ISBN-13  978-82-7784-038-3.ISSN 1892-7394
 
Layout: János Kolostyák, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum/Fagtrykk Idé.
Utgitt i Alta september 2011.
152 sider derav 79 sider med fargebilder.
 
Skriftet er utgitt med støtte fra Riksantikvaren og Norsk kulturråd – ABM-utvikling
Seksten artikler bygd på innlegg på nettverksseminaret i 2010 i Alta om nyere forskning, forvaltning og formidling av bergkunst. Pris: 198 kr (+ porto)


 
Bestillinger og henvendelser:
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
Altaveien 19
9518 Alta
Telefon: 41 75 63 30
e-post: post@altamuseum.no
 
Kontaktinformasjon:  

Bergkunstnettverket v/Hans Christian Søborg

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

Altaveien 19, 9518 Alta

Telefon (+47) 41 75 63 30

Telefon direkte (+47) 95 73 77 78

E-post: haso@altamuseum.no