Arkivinnholdet

  Innholdet i Bergkunstarkivet vil stadig utvides med flere ulike former for dokumentasjon ettersom tiden går. I tillegg til foto, kalkeringer og andre visuelle gjengivelser av bergkunsten skal arkivet på sikt også inneholde dokumenter som gir innsikt i bergkunstens historie som kulturminner og verdensarv.

  De som besøker Bergkunstarkivet vil oppleve at innholdet i arkivet varierer fra bergkunstfelt til bergkunstfelt. Noen felt har kalkeringer og fotomosaikker, andre ikke. Fra noen felt finnes det store mengder med fotografier, for andre finnes kun et begrenset utvalg. For noen felt har det blitt opprettet figurnummer og seksjoner slik at det er mulig å søke etter disse i fotomaterialet, men ikke alle. Dette skyldes at ulike bergkunstfelt har blitt dokumentert i ulik grad opp gjennom årene, samtidig har enkelte bergkunstfelt blitt dokumentert svært omfattende slik at det tar tid å gjennomgå og arkivere det materialet som finnes.

  Dokumentering og arkivering er et kontinuerlig pågående arbeid ved Alta Museum. Så langt har hovedfokus for Bergkunstarkivet vært å tilgjengeliggjøre verdensarven gjennom visuelt materiale. Dette vil fortsatt være hovedmålsetningen for de nærmeste årene framover.
   

  Sammensetningen av arkivmaterialet

  Visuell dokumentasjon, og da særlig fotografisk materiale, vil alltid utgjøre størsteparten av innholdet i Bergkunstarkivet. En annen dokumenttype som er betydelig færre i antall men fortsatt utgjør en sentral del av bergkunstdokumentasjonen er kalkeringer. Andre former for visuell dokumentasjon forekommer også men er inntil videre ganske få.

  Over tid vil man også kunne finne en rekke ulike tekstdokumenter i arkivet. De fleste av disse vil omhandle forvaltningen av verdensarven.