PUBLIKASJONER I NETTVERKET

   


   
  Trond K. Lødøen, Helle Vangen Stuedal og Hans Christian Søborg (red.)

  Fersk forskning, nye turisme, gammel bergkunst
  Rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010


  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums skriftserie
  BERGKUNST NR. 1

  ISBN-13  978-82-7784-038-3
  ISSN 1892-7394

  Layout: János Kolostyák, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum/Fagtrykk Idé.

  Utgitt i Alta september 2011.

  Trykk: Fagtrykk Idé, Postboks 1124, 9504 Alta. Telefon 78 44 68 00.

  152 sider derav 79 sider med fargebilder.

  Skriftseriens redaksjon:
  Heidi Johansen
  Hans Christian Søborg

  Skriftet er utgitt med støtte fra Riksantikvaren og Norsk kulturråd – ABM-utvikling


  Pris: 198 kr (+ porto).


  Bestillinger og henvendelser:
  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
  Altaveien 19
  9518 Alta
  Telefon: 41 75 63 30
  e-post: post@altamuseum.no
  INNHOLD
  Det nasjonale Bergkunstnettverket hadde sitt første fagseminar i Alta 25. – 27. mai 2010 med 55 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Deltagerne kom fra kulturhistoriske museer, alle universitetsmuseene, 14 av fylkeskommunenes kulturminnevernavdelinger, Riksantikvaren og Sametinget. Seksten av nitten innlegg er gjengitt i omarbeidet utgave som artikler i denne rapporten.

  Rapporten utgis som nr. 1 i en ny skriftserie for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum (VAM): ”BERGKUNST”. I denne skriftserien skal det etter planen utgis både vitenskapelige arbeid, artikkelsamlinger, dokumentasjons- og seminarrapporter.

  Redaktørene for rapporten har vært tre medlemmer av Bergkunstnettverkets arbeidsutvalg: Trond Lødøen, Bergen Museum, Universitetet i Bergen; Helle Vangen Stuedal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Bergkunstmuseet - Det magiske berget og Hans Christian Søborg, VAM.

  Seminaret var inndelt i tre sesjoner: 1) Ny bergkunstforskning og –formidling, 2) Tilrettelegging av bergkunst i et nytt århundre og 3) Nasjonale planer og programmer for bevaring, formidling og forskning. Artiklene i rapporten er ordnet etter sesjon og i den rekkefølge forfatterne holdt sine innlegg.

  Arbeidsutvalget for nettverket la vekt på at programmet skulle favne om alle de tre F-ene: forvaltning, forskning og formidling for at programmet skulle appellere og være matnyttig for fagfolk som arbeider både i kulturminneforvaltning, ved universitetsmuseer og kulturhistoriske museer.

  Arrangørene forsøkte å få flere innlegg om forskning under seminaret enn det som har vært vanlig de siste årene i Norge. Mange som jobber med forvaltning i fylkeskommuner og med formidling ved distriktsmuseer har savnet oppdatering på forskning som gjøres ved universitetene.

  Vi ville også ha innlegg fra de som nylig har skrevet dr.gradsarbeid, PhD-avhandlinger og masteroppgaver om bergkunst. Jan Magne Gjerde (som disputerte i oktober 2010) holdt et innlegg av denne typen om sine studier av bergkunsten i Barentsregionen. Det store prosjektet som Nationalmuseet i København nylig har igangsatt om ”Nordlige verdener” har også en del som angår bergkunsten i Norge. Innleggene til Flemming Kaul og Ditlev Mahler fra Nationalmuseet og Preben Rønne fra NTNU i Trondheim gjaldt dette prosjektets foreløpige resultater om nordgrensen for den nordiske bronsealderkulturen og agrarøkonomi.

  Bergkunststudier har alltid vært mer internasjonale og transnasjonale enn i mange andre fagfelt. Innleggene til Joakim Goldhahn fra Kalmar og Ulf Bertilsson fra Göteborg bidro til å vedlikeholde tradisjonen om å lære av studier og bergkunstarbeid i våre naboland. Innlegget til Anne-Sophie Hygen og Knut Helskog om deres bidrag til tilretteleggings- og forvaltningsprosjekter i Sentral-Asia og en sammenligning med tilsvarende arbeid i Norge, fikk frem det internasjonale perspektivet på en svært god måte.

  De fleste som deltok på seminaret arbeider med forvaltning og formidling av bergkunst i fylkeskommuner og ved kulturhistoriske museer. Det største antall innlegg var om tiltak og prosjekter innenfor disse fagfelt. Disse gjaldt både formidlingsprosjektet ”Oldtidsruten” i Østfold, en ny bronsealder- og helleristningsutstilling på Lista i Vest-Agder, bruk av Ipod og lys- og lydinstallasjoner i bergkunstformidling i Rogaland, skoleformidling i Trøndelag og oppbygging av bergkunstarkiv og erfaringer med skjøtselsarbeid i Finnmark.

  En grunnleggende tanke bak den første delen av seminarplanleggingen var at vi skulle få frem nye perspektiver og ideer om hvordan vi kan arbeide med bergkunst ved å hente inn fagfolk utenfor det tradisjonelle bergkunstmiljøet i Norge. Da tenkte vi ikke bare som nevnt ovenfor på fagfolk fra andre land, men også på personer fra andre fag. Derfor var scenografen Ingri Astri K. Stephens som i mai 2010 jobbet på Forsvarsmuseet, invitert til å snakke om dramaturgiske innfallsvinkler til bergkunstformidling. Samfunnsøkonom Karin Ibenholt fra Vista-analyse var invitert til å snakke om verdiskaping og kulturminner.

  For å sammenfatte innlegg om de 3 F-ene hadde arbeidsutvalget satt opp en avsluttende sesjon om nasjonale planer og programmer for bergkunst. Seniorrådgiver Eva Sætersdal Walderhaug fra Riksantikvaren (RA) holdt innlegg om ”Bevaringsprogrammet for bergkunst” som RA utformet i 2010.

  Nasjonale forskningsprogrammer preger i stadig større grad arkeologisk forskning på universitetene, men bergkunst er stort sett utelatt i disse programmer. AU ville gjerne at en av de som har vært med å lage et av de eksisterende faglige programmene skulle snakke om dette tema. Da det viste seg å være vanskelig å finne en ekstern foredragsholder, tok Trond Lødøen på seg dette oppdraget. På samme måte tok AU-medlemmet Helle V. Stuedal på seg å snakke om betydningen av å lage et fremtidig nasjonalt program for formidling av bergkunst.


  Seminaret ble finansiert med tilskudd fra Riksantikvaren, ABM-utvikling og Alta kommune. Vi vil sende en stor takk til tilskuddsyterne som gjorde det vellykkete seminaret mulig!  8. august 2011

  Trond Lødøen
  Bergen Museum
  Universitetet i Bergen

  Helle Vangen Stuedal
  Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  Bergkunstmuseet - Det magiske berget


  Hans Christian Søborg
  Hovedredaktør
  Sekretær i arbeidsutvalget for Bergkunstnettverket
  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum.