MUSEETS OPPGAVER

  Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum (VAM) ble 1.1.2007 et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet eies av Alta kommune og Finnmark fylkeskommune med 50 % ansvarsandel hver.


  Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS har som formål:

  Selskapet skal arbeide med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Selskapet skal utføre forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta, og være et ressurssenter både nasjonalt og internasjonalt for bergkunstarbeid.

  Selskapet skal være kompetansesenter for bergkunst. Selskapet skal også være et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.

  Selskapet skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Alta kommune. I denne sammenheng skal selskapet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk
  betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.

  Selskapet skal drive salg av suvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål. 


   
   Foto: Bernt Holst, VAM ©